Γενικές συντομεύσεις πληκτρολογίου
? CTRL+C (Αντιγραφή)
? CTRL+X (Αποκοπή)
? CTRL+V (Επικόλληση)
? CTRL+Z (Αναίρεση)
? DELETE (Διαγραφή)
? SHIFT+DELETE (Οριστική διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς να τοποθετηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin))

? Πάτημα του πλήκτρου CTRL κατά τη μεταφορά στοιχείου (Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου)  
? CTRL+SHIFT κατά τη μεταφορά στοιχείου (Δημιουργία συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο)
? Πλήκτρο F2 (Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου)
? CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της επόμενης λέξης)
? CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της προηγούμενης λέξης)
? CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της επόμενης παραγράφου)
? CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου)
? CTRL+SHIFT με οποιοδήποτε από τα πλήκτρα βέλους (Επισήμανση τμήματος κειμένου)
? SHIFT με οποιοδήποτε από τα πλήκτρα βέλους (Επιλογή περισσότερων του ενός στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας ή επιλογή κειμένου σε ένα έγγραφο)
? CTRL+A (Επιλογή όλων)
? CTRL+T (Ανοίγουμε νέα καρτέλα στον φυλλομετρητή)
? Πλήκτρο F3 (Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου)
? ALT+ENTER (Προβολή των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου)  
? ALT+F4 (Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή του ενεργού προγράμματος)  
? ALT+ENTER (Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου αντικειμένου)  
? ALT+SPACEBAR (Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο)  
? CTRL+F4 (Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου σε προγράμματα που σας επιτρέπουν να έχετε ανοιχτά πολλά έγγραφα ταυτόχρονα)
? ALT+TAB (Εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών στοιχείων)
? ALT+ESC (Εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων, σύμφωνα με τη σειρά που έχουν ανοιχτεί)
? Πλήκτρο F6 (Εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας)
? Πλήκτρο F4 (Εμφάνιση της λίστας των στοιχείων στη γραμμή διευθύνσεων στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) ή στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer))
? SHIFT+F10 (Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο)  
? ALT+SPACEBAR (Εμφάνιση του μενού συστήματος για το ενεργό παράθυρο)
? CTRL+ESC (Εμφάνιση του μενού "Έναρξη" (Start))
? ALT+υπογραμμισμένο γράμμα σε ένα όνομα μενού (Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού)
? Πάτημα του πλήκτρου για το υπογραμμισμένο γράμμα σε ένα όνομα εντολής ανοιχτού μενού (Εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής)
? Πλήκτρο F10 (Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο ενεργό πρόγραμμα)
? ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (Άνοιγμα του επόμενου μενού στα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού)
? ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (Άνοιγμα του επόμενου μενού στα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού)
? Πλήκτρο F5 (Ενημέρωση του ενεργού παραθύρου)
? Πλήκτρο BACKSPACE (Προβολή του φακέλου ένα επίπεδο προς τα επάνω, στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) ή στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer))
? ESC (Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας)
? Πάτημα του πλήκτρου SHIFT, όταν εισάγετε ένα CD-ROM στη μονάδα CD-ROM (Απαγόρευση της αυτόματης αναπαραγωγής CD-ROM)
? CTRL+SHIFT+ESC (Άνοιγμα Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager))


Συντομεύσεις πληκτρολογίου παραθύρου διαλόγου
Αν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8 σε εκτεταμένες επιλογές πλαισίων λίστας, θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτεταμένης επιλογής. Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα χωρίς να αλλάξετε την επιλογή. Μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να ρυθμίσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία εκτεταμένης επιλογής, πατήστε πάλι τον συνδυασμό πλήκτων SHIFT+F8. Η λειτουργία εκτεταμένης επιλογής αυτοαναιρείται όταν μετακινήσετε το σημείο εστίασης σε άλλο στοιχείο ελέγχου. ? CTRL+TAB (Μετακίνηση προς τα εμπρός, μέσω των στηλοθετών)
? CTRL+SHIFT+TAB (Μετακίνηση προς τα πίσω, μεταξύ των στηλοθετών)
? TAB (Μετακίνηση προς τα εμπρός, μεταξύ των επιλογών)
? SHIFT+TAB (Μετακίνηση προς τα πίσω, μεταξύ των επιλογών)
? ALT+υπογραμμισμένο γράμμα (Εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής ή επιλογή της αντίστοιχης δυνατότητας)
? ENTER (Εκτέλεση της εντολής για την ενεργοποιημένη επιλογή ή κουμπί)
? SPACEBAR (Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου, στην περίπτωση που η ενεργοποιημένη επιλογή είναι πλαίσιο ελέγχου)
? Πλήκτρα βέλους (Επιλογή κουμπιού, στην περίπτωση που η ενεργοποιημένη επιλογή είναι ομάδα κουμπιών επιλογής)
? Πλήκτρο F1 (Εμφάνιση της Βοήθειας)
? Πλήκτρο F4 (Εμφάνιση των στοιχείων στην ενεργοποιημένη λίστα)
? BACKSPACE (Άνοιγμα φακέλου ένα επίπεδο προς τα επάνω, στην περίπτωση που ένας φάκελος είναι επιλεγμένος στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save as) ή Άνοιγμα (Open))  


Συντομεύσεις για το Microsoft Natural Keyboard
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows (Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού "'Έναρξη" (Start)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+BREAK (Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+D (Εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+M (Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+SHIFT+M (Επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+E (Άνοιγμα του παραθύρου "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer))
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+F (Αναζήτηση για αρχείο ή φάκελο)
? CTRL+Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+F (Αναζήτηση υπολογιστών)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+F1 (Εμφάνιση της Βοήθειας των Windows)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+L (Κλείδωμα του πληκτρολογίου)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+R (Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εκτέλεση (Run))
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+U (Άνοιγμα της Διαχείρισης βοηθητικών προγραμμάτων (Utility Manager))


Συντομεύσεις πληκτρολογίου για άτομα με ειδικές ανάγκες
? Δεξιό SHIFT για οκτώ δευτερόλεπτα (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων (FilterKeys)
? Αριστερό ALT+αριστερό SHIFT+PRINT SCREEN (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έντονων αντιθέσεων (High Contrast))
? Αριστερό ALT+αριστερό SHIFT+NUM LOCK (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Πλήκτρων ποντικιού (MouseKeys))
? Πάτημα του πλήκτρου SHIFT πέντε φορές (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Ασύγχρονων πλήκτρων (StickyKeys))
? NUM LOCK για πέντε δευτερόλεπτα (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Εναλλαγής πλήκτρων (ToggleKeys)
? Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+U (Άνοιγμα της Διαχείρισης βοηθητικών προγραμμάτων (Utility Manager))


Συντομεύσεις πληκτρολογίου της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer)
? END (Εμφάνιση του κάτω τμήματος του ενεργού παραθύρου)
? END (Εμφάνιση του πάνω τμήματος του ενεργού παραθύρου)
? NUM LOCK+σύμβολο αστερίσκου (*) (Εμφάνιση όλων των υποφακέλων που βρίσκονται κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο)
? NUM LOCK+σύμβολο συν (+) (Εμφάνιση των περιεχομένων του επιλεγμένου φακέλου)
? NUM LOCK+σύμβολο πλην (-) (Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου)
? ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής, αν είναι αναπτυγμένη ή επιλογή του γονικού φακέλου)
? ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (Εμφάνιση της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας, εάν έχει συμπτυχθεί ή επιλογή του πρώτου υποφακέλου)


Πλήκτρα συντόμευσης για τον Πίνακα Χαρακτήρων (Character Map)
Αφού κάνετε διπλό κλικ σε ένα χαρακτήρα στο πλέγμα των χαρακτήρων, μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στο πλέγμα, χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου: ? ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση προς τα δεξιά ή στην αρχή της επόμενης γραμμής)
? ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση προς τα αριστερά ή στο τέλος της προηγούμενης γραμμής)
? ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω)
? ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω)
? PAGE UP (Μετακίνηση προς τα επάνω, κατά μία οθόνη κάθε φορά)
? PAGE DOWN (Μετακίνηση προς τα κάτω, κατά μία οθόνη κάθε φορά)
? HOME (Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής)
? END (Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής)
? CTRL+HOME (Μετακίνηση στον πρώτο χαρακτήρα)
? CTRL+END (Μετακίνηση στον τελευταίο χαρακτήρα)
? SPACEBAR (Εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης μεγέθυνσης και της κανονικής κατάστασης, όταν επιλέγεται χαρακτήρας)


Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το κύριο παράθυρο της Κονσόλας Διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console) (MMC)
? CTRL+O (Άνοιγμα αποθηκευμένης κονσόλας)
? CTRL+N (Άνοιγμα νέας κονσόλας)
? CTRL+S (Αποθήκευση ανοιχτής κονσόλας)
? CTRL+M (Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείου κονσόλας)
? CTRL+W (Άνοιγμα νέου παραθύρου)
? Πλήκτρο F5 (Ενημέρωση του περιεχομένου όλων των παραθύρων της κονσόλας)
? ALT+SPACEBAR (Εμφάνιση του μενού του παραθύρου της Κονσόλας διαχείρισης της Micro$oft (MMC)
? ALT+F4 (Κλείσιμο της κονσόλας)
? ALT+A (Εμφάνιση του μενού "Ενέργεια" (Action))
? ALT+V (Εμφάνιση του μενού "Προβολή" (View))
? ALT+F (Εμφάνιση του μενού "Αρχείο" (File))
? ALT+O (Εμφάνιση του μενού "Αγαπημένα" (Favorites))


Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC)
? CTRL+P (Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας ή του ενεργού παραθύρου)
? ALT+σύμβολο πλην (-) (Εμφάνιση του μενού παραθύρου για το ενεργό παράθυρο της κονσόλας)
? SHIFT+F10 (Εμφάνιση του μενού συντόμευσης "Ενέργεια" (Action) για το επιλεγμένο στοιχείο)
? Πλήκτρο F1 (Άνοιγμα του θέματος στη Βοήθεια, εάν υπάρχει, για το επιλεγμένο στοιχείο)
? Πλήκτρο F5 (Ενημέρωση του περιεχομένου όλων των παραθύρων της κονσόλας)
? CTRL+F10 (Μεγιστοποίηση του ενεργού παραθύρου της κονσόλας)
? CTRL+F5 (Επαναφορά του ενεργού παραθύρου της κονσόλας)
? ALT+ENTER (Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) εάν υπάρχει, για το επιλεγμένο στοιχείο)
? Πλήκτρο F2 (Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου)
? CTRL+F4 (Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου της κονσόλας. Όταν μία κονσόλα έχει μόνο ένα παράθυρο, αυτή η συντόμευση κλείνει την κονσόλα)


Περιήγηση στη σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
? CTRL+ALT+END (Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Security των Micro$oft Windows NT)
? ALT+PAGE UP (Εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων από αριστερά προς τα δεξιά)
? ALT+PAGE DOWN (Εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων από δεξιά προς τα αριστερά)
? ALT+INSERT (Μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων με βάση το πιο πρόσφατα ανοιγμένο πρόγραμμα)
? ALT+HOME (Εμφάνιση του μενού "Έναρξη" (Start))
? CTRL+ALT+BREAK (Εναλλαγή του υπολογιστή-πελάτη μεταξύ παραθύρου και πλήρους οθόνης)
? ALT+DELETE (Εμφάνιση του μενού των Windows)
? CTRL+ALT+σύμβολο πλην (-) (Τοποθέτηση στιγμιότυπου του ενεργού παραθύρου του υπολογιστή-πελάτη στο Πρόχειρο του Terminal server και παροχή της ίδιας λειτουργικότητας, με αυτήν που παρέχεται με το πάτημα του πλήκτρου PRINT SCREEN σε τοπικό υπολογιστή.)
? CTRL+ALT+σύμβολο συν (+) (Τοποθέτηση στιγμιότυπου του ενεργού παραθύρου του υπολογιστή-πελάτη στο Πρόχειρο του Terminal server και παροχή της ίδιας λειτουργικότητας, με αυτήν που παρέχεται με το πάτημα του πλήκτρου PRINT SCREEN σε τοπικό υπολογιστή.)


Περιήγηση στον Microsoft Internet Explorer
? CTRL+B (Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Οργάνωση των Αγαπημένων (Organize Favorites))
? CTRL+E (Άνοιγμα της γραμμής αναζήτησης (Search))
? CTRL+F (Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος "Εύρεση" (Find))
? CTRL+H (Άνοιγμα της γραμμής "Ιστορικό" (History))
? CTRL+I (Άνοιγμα της γραμμής "Αγαπημένα" (Favorites))
? CTRL+L (Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα (Open))
? CTRL+N (Εκκίνηση άλλης περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης με την ίδια διεύθυνση Web)
? CTRL+O (Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα (Open)), όμοια με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+L)
? CTRL+P (Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση (Print))
? CTRL+R (Ενημέρωση της τρέχουσας ιστοσελίδας)
? CTRL+W (Κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου)
? ALT+D (Επιλέγει τη μπάρα διευθύνσεων στον φυλλομετρητή)