Α. Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος 
Β. Δεύτερη Φάση:  Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας
Γ. Τρίτη Φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Δ. Τετάρτη Φάση: Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Ε. Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων
Στ. Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος
Ζ. Έβδομη Φάση:  Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Η. Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας στα Ελληνική ή/και Αγγλικά
Θ. Ένατη Φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών

 

Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Δημιουργεί ή/και  διευρύνει τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τη διερεύνηση θεμάτων, διευκολύνει πρώτη ενημέρωση μαθητών επί του θέματος και  συνδιαμορφώνει μαζί τους τον σκοπό και  τις διαστάσεις του θέματος και τα κεντρικά ερωτήματα για κάθε διάσταση.
Ρόλος μελών ομάδας: Προβληματίζονται  επί του θέματος, αναζητούν πρώτες πληροφορίες για το θέμα, συνδιαμορφώνουν σκοπό θέματος  και  διατυπώνουν τα αρχικά τους ερωτήματα.
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει ιδέες και πληροφορίες 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Οι πληροφορίες καταγράφονται και αναλύονται (π.χ. Diigo)

Δεύτερη Φάση: Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας        
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει ομάδες στον προγραμματισμό διαδικασιών και στην κατανομή ρόλων, ελέγχει καταλληλότητα μεθόδων  και προτείνει στην ομάδα αρχική βιβλιογραφία για βασική ενημέρωση επί  του θέματος.
Ρόλος μελών ομάδας:
Εξειδικεύουν τα κεντρικά  ερευνητικά ερωτήματα σε υπο-ερωτήματα, κατανέμουν και αναλαμβάνουν ρόλους, θέτουν χρονοδιαγράμματα, επιλέγουν μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές άντλησης δεδομένων ανοίγουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό  φάκελο.
Ρόλος διαδικτύου: Βοηθά στον εμπλουτισμό ερωτημάτων και στην ανεύρεση μεθοδολογικών εργαλείων και  πηγών πληροφόρησης για θέμα και ερωτήματά του.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Βοηθά στην οργάνωση της μεθοδολογίας και στην κατανομή των ρόλων (π.χ. webquest, LAMS <εργαλείο σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων με δυνατότητες συνεργασίας>)

Τρίτη Φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά  μαθητές στην αξιολόγηση της εγκυρότητα και της σχετικότητας των πηγών και στην εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων. 
Ρόλος μελών ομάδας: Αξιοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές και συγκεντρώνουν δεδομένα, ενημερώνουν προσωπικό  ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει βάσεις δεδομένων για άντληση στοιχείων.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Υποστηρίζει την οργάνωση των πληροφοριών και των ιδεών (π.χ. Wikis, GoogleDocs)

Τετάρτη Φάση: Επεξεργασία  Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Ρόλος εκπαιδευτικού: Παρέχει εργαλεία στατιστικής και ερμηνευτικής επεξεργασίας δεδομένων.
Ρόλος μελών ομάδας: Επεξεργάζονται τα δεδομένα της έρευνας,  παράγουν νέα γνώση και ενημερώνουν προσωπικό  ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει παραδείγματα επεξεργασίας παρόμοιων δεδομένων.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Παρέχει εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων (στατιστικά εργαλεία, π.χ. excel, spss. Η microsoft τα υποστηρίζει και διαδικτυακά-συνεργατικά. Βλ. http://office.microsoft.com/el-gr/web-apps/ )

Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, προτυποποιώντας  τρόπους αξιοποίησής τους.
Ρόλος μελών ομάδας: Αναζητούν και δοκιμάζουν εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης των νέων γνώσεων και ενημερώνουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγματα και πληροφορίες για τον τρόπο αξιοποίησής τους.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Παρέχει εναλλακτικά εργαλεία αναπαράστασης των πληροφοριών (π.χ. προσομοιώσεις, εικονικοί κόσμοι, ψηφιακές αφίσες)

Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει τους μαθητές στην προετοιμασία τους για την προφορική παρουσίαση της έρευνάς τους και του τεχνήματός τους.
Ρόλος μελών ομάδας: Αναζητούν και δοκιμαστικά αξιοποιούν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης  θέματος, σκοπού,  κεντρικών ερωτημάτων, διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και των συμπερασμάτων τους και της κριτικής ανάλυσης των κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους.
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγματα και πληροφορίες για τον τους διαφορετικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης της έρευνας με τη στήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Πειραματίζονται με εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης (π.χ. blogs, ιστοσελίδες)
   
Έβδομη Φάση: Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στη χρήση της γλώσσας, εικόνων και σχημάτων κατά τη συγγραφή της Ερευνητικής Έκθεσης και τη δημιουργία του τεχνήματος.
Ρόλος μελών ομάδας: Συγγράφουν την Ερευνητική Έκθεση, συνθέτουν  το τέχνημα και εμπλουτίζουν τον ομαδικό φάκελο με συμπληρωματικά στοιχεία, πριν τον υποβάλλουν για αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν  προσωπικό τους ημερολόγιο και ετοιμάζουν ατομικό  τους φάκελο, για την  ατομική τους αξιολόγηση.                                                                                                        
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγματα και πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής της Ερευνητικής Έκθεσης και σύνθεσης του τεχνήματος. 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου (e-portfolio)

Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση  Εργασίας  στα Ελληνική ή/και Αγγλικά
Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά τους μαθητές να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους από τη δοκιμαστική παρουσίαση που προηγήθηκε. 
Ρόλος μελών  ομάδας: Με την εμπειρία της δοκιμαστικής παρουσίασης, αξιοποιούν  αποτελεσματικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης έρευνας και τεχνήματος και ανάδειξης των κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους.  Αξιοποιούν τις εικόνες και τα σχήματα που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά στην επικοινωνία με το κοινό. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγματα και πληροφορίες για τον τους εναλλακτικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης της έρευνας με τη στήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Αξιοποίηση λογισμικού παρουσιάσεων (π.χ. power-point, prezi, slideshare, e-books <Scribt>, video)

Ένατη Φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών
Ρόλος εκπαιδευτικού: Αξιοποιεί τις Κλίμακες των Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης  και βαθμολογεί τον φάκελο της ομάδας. Με βάση την ομαδική βαθμολογία και, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου, βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας, διαφοροποιώντας, ανάλογα, την  ατομική βαθμολογία από την ομαδική.
Ρόλος μελών ομάδας: Παρουσιάζουν προσωπικό ημερολόγιο και  ατομικό τους φάκελο προς αξιολόγηση και  εξηγούν, αν τους ζητηθεί, στοιχεία τους.
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει ανάλογα παραδείγματα.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Ηλεκτρονική τάξη (π.χ. πλατφόρμα moodle, e-class)