• 1ο ΣXHMA: Ομάδες με κοινό θέμα και χαλαρή συνεργασία
  • 2ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος στις επιμέρους ομάδες
  • 3ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος σε δύο υπο-θέματα και ανάθεσή τους σε ζεύγη ομάδων
  • 4ο ΣΧΗΜΑ: Κοινό θέμα σε Τρείς ομάδες και Ολομέλεια

1ο ΣΧΗΜΑ

1ο ΣXHMA: Ομάδες με κοινό θέμα και χαλαρή συνεργασία
Το θέμα προσεγγίζεται σε όλες του τις διαστάσεις αυτοτελώς από όλες τις ομάδες, οι οποίες κάνουν εσωτερικό καταμερισμό των υπο-θεμάτων του και έχουν τακτές συναντήσεις Ολομέλειας με τη συμμετοχή όλων των ομάδων.

 

2ο ΣΧΗΜΑ
2ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος στις επιμέρους ομάδες
Το θέμα καταμερίζεται σε υπο-θέματα. Κάθε υπο-θέμα εξετάζεται αυτοτελώς από μία ή δύο ομάδες και στη συνέχεια στην Ολομέλεια.

 

3ο ΣΧΗΜΑ
3ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος σε δύο υπο-θέματα και ανάθεσή τους σε ζεύγη ομάδων
Το θέμα καταμερίζεται σε δύο υπο-θέματα, οι μαθητές συνεργάζονται ανά δύο ομάδες με διαφορετικά θέματα, για να εντοπίσουν τους «κοινούς» τόπους» των δύο υποθεμάτων. 

 

4ο ΣΧΗΜΑ
4ο ΣΧΗΜΑ: Κοινό θέμα σε Τρείς ομάδες και Ολομέλεια
Το θέμα προσεγγίζεται συνολικά, χωρίς υπο-ομάδες, σε τέσσερις φάσεις, από τρεις ομάδες και την ολομέλειά τους

  • Α ΦΑΣΗ: «Εγώ» και το «θέμα» (τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν στη σχέση και τη στάση των μαθητών με το θέμα π.χ. κινητό τηλέφωνο και απέναντι στις δυνατότητες που τους προσφέρει)
  • Β ΦΑΣΗ: Η κοινωνία και το Θέμα (τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τη σχέση του θέματος π.χ της κινητής τηλεφωνίας, με όλες τις λειτουργίες μιας πόλης και τις συνέπειές της στην κοινωνία και το περιβάλλον.)
  • Γ ΦΑΣΗ: Οι θεσμοί και το θέμα (, τα ερευνητικά ερωτήματα αποσαφηνίζουν «ποιοι» και «πώς» διαμορφώνουν τις στρατηγικές αποφάσεις γύρω από  το θέμα π.χ. την εγκατάσταση και τον έλεγχο της κινητής τηλεφωνίας, (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, εταιρίες ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων) και «πώς» αντιμετωπίζουν τις πιθανές συνέπειές της.)
  • Δ? ΦΑΣΗ: Η στάση μου και οι προσωπικές επιλογές ως προς το θέμα (και πιθανές δράσεις)