Α΄ Τετράμηνο ..περίπου 13 3ωρες συναντήσεις
1ο τρίωρο: γνωριμία, εξηγήσεις, συμβόλαιο?
2ο τρίωρο: χωρισμός σε Ομάδες (3 ή 4), αναζήτηση θεμάτων, υποθεμάτων, ερωτημάτων
3ο τρίωρο: αποσαφήνιση ερωτημάτων. Πηγές
4ο τρίωρο: Πηγές. Εργαλεία έρευνας
5ο-11ο τρίωρο: Επιλογή δεδομένων από τις «πηγές», συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγγραφή τελικής έκθεσης
12ο τρίωρο: προετοιμασία φακέλου και παρουσιάσεων
13ο τρίωρο: παρουσίαση