στκ : στυλό κάτω

στα
: στυλό άνω (Η χελώνα ανεβάζει το στυλό πάνω)

σβγ
: σβήσε γραφικά (Σβήνεται όλη η οθόνη και η χελώνα επανέρχεται στο κέντρο)

σβ
: σβήσε (Σβήνεται όλη η οθόνη και η χελώνα παραμένει στο ίδιο σημείο)

σβε
: σβήσε εντολές

μπ 100
: πήγαινε μπροστά 100 βήματα

δε 90
: στρίψε δεξιά 90 μοίρες

αρ 90
: στρίψε αριστερά 90 μοίρες

πι 100 : πήγαινε πίσω 100 βήματα

για Συνάρτηση
: Με την εντολή για ορίζουμε μια συνάρτηση
Εντολή1
Εντολή2 ?
τέλος

επανάλαβε 10 [ Εντολή1 Εντολή2 ? ] : Επαναλαμβάνει 10 φορές τις εντολές που βρίσκονται μέσα στις αγκύλες.