Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας σε Τέσσερις Διαστάσεις

 • Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας (30%)
 • Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης (30%)
 • Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής Έκθεσης (20%)
 • Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας (20%)

 

A) Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας:

 1. Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων
 2. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών
 3. Αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων
 4. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση  κατάλληλων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων.  
 5. Κριτική αποτίμηση πηγών, μεθόδων, συμπερασμάτων  
 6. Αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.                               
 7. Συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό
 8. Χρήση μέσων, πόρων και ΤΠΕ

 

B) Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης

 1. Κατοχή ειδικών γνώσεων  επί του θέματος και των ερευνητικών  ερωτημάτων  τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς.
 2. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών                                         
 3. Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω αναλύσεων, συσχετίσεων και συλλογισμών
 4. Διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων  της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα βάσει των δεδομένων.
 5. Αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα
 6. Υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός τους.
 7. Συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας. 
 8. Κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών επιλογών και ρόλων. 

 

Γ) Αξιολόγηση Γλώσσας, Δομής Ερευνητικής Έκθεσης

 1. Χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας
 2. Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας
 3. Εσωτερική συνοχή λόγου
 4. Οργάνωση στην  παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, συμπερασμάτων, σχολίων.                                                                         
 5. Χρήση κατάλληλου κειμενικού είδους και ύφους για περίσταση επικοινωνίας
 6. Χρήση απεικονιστικών σχημάτων επιστήμης
 7. Επιμέλεια  εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης

 

Δ) Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας

 1. Ενημέρωση για  προβληματική και διαδικασίες  έρευνας
 2. Ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα έρευνας     
 3. Χρήση  γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση.   
 4. Χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές  
 5. Χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και κατάλληλη στιγμή
 6. Ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.