Α. Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος 
Β. Δεύτερη Φάση:  Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας
Γ. Τρίτη Φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Δ. Τετάρτη Φάση: Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Ε. Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων
Στ. Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος
Ζ. Έβδομη Φάση:  Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Η. Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας στα Ελληνική ή/και Αγγλικά
Θ. Ένατη Φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών

 

 • 1ο ΣXHMA: Ομάδες με κοινό θέμα και χαλαρή συνεργασία
 • 2ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος στις επιμέρους ομάδες
 • 3ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος σε δύο υπο-θέματα και ανάθεσή τους σε ζεύγη ομάδων
 • 4ο ΣΧΗΜΑ: Κοινό θέμα σε Τρείς ομάδες και Ολομέλεια

Α΄ Τετράμηνο ..περίπου 13 3ωρες συναντήσεις
1ο τρίωρο: γνωριμία, εξηγήσεις, συμβόλαιο?
2ο τρίωρο: χωρισμός σε Ομάδες (3 ή 4), αναζήτηση θεμάτων, υποθεμάτων, ερωτημάτων
3ο τρίωρο: αποσαφήνιση ερωτημάτων. Πηγές
4ο τρίωρο: Πηγές. Εργαλεία έρευνας
5ο-11ο τρίωρο: Επιλογή δεδομένων από τις «πηγές», συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγγραφή τελικής έκθεσης
12ο τρίωρο: προετοιμασία φακέλου και παρουσιάσεων
13ο τρίωρο: παρουσίαση

Όλα τα βήματα της Ερευνητικής σας Εργασίας, καθώς και οι σκέψεις, οι παρατηρήσεις, οι προβληματισμοί και τα συναισθήματά σας

 • θα καταγράφονται στα προσωπικά σας Ημερολόγια
 • θα αποτυπώνονται σε Ημερολόγια της ομάδας σας  
 • θα αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και θα αυτό-αξιολογούνται από εσάς τους ίδιους και τις ίδιες.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το μάθημα των ερευνητικών εργασιών (Βιβλίο Εκπαιδευτικού και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών).

 1. Εξώφυλλα
 2. Περιεχόμενα
 3. Πρόλογος
 4. Εισαγωγή
 5. Πλαίσιο, Στόχοι
 6. Μεθοδολογία
 7. Συλλογή Δεδομένων
 8. Ερμηνεία Δεδομένων, Συμπεράσματα, Συζήτηση
 9. Κριτική, Αυτοκριτική Προσέγγιση
 10. Επίλογος
 11. Βιβλιογραφία
 12. Παράρτημα

odhgies project.doc (Κατεβάστε κάποιες ενδεικτικές οδηγίες για τη δομή μιας ερευνητικής εργασίας)

Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας σε Τέσσερις Διαστάσεις

 • Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας (30%)
 • Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης (30%)
 • Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής Έκθεσης (20%)
 • Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας (20%)