Η διδακτέα ? εξεταστέα ύλη είναι όλες οι θεματικές ενότητες εκτός των:

2.2.3      Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων,  Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων
2.2.7.5   Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο
2.2.7.6   Αναδρομή
2.2.9      Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη
2.2.10    Τεκμηρίωση
2.3.3      Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού
3.2         Πληροφοριακά Συστήματα

Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.