Α. Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος 
Β. Δεύτερη Φάση:  Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας
Γ. Τρίτη Φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Δ. Τετάρτη Φάση: Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Ε. Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων
Στ. Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος
Ζ. Έβδομη Φάση:  Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Η. Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας στα Ελληνική ή/και Αγγλικά
Θ. Ένατη Φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών

 

  • 1ο ΣXHMA: Ομάδες με κοινό θέμα και χαλαρή συνεργασία
  • 2ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος στις επιμέρους ομάδες
  • 3ο ΣΧΗΜΑ: Επιμερισμός θέματος σε δύο υπο-θέματα και ανάθεσή τους σε ζεύγη ομάδων
  • 4ο ΣΧΗΜΑ: Κοινό θέμα σε Τρείς ομάδες και Ολομέλεια

Α΄ Τετράμηνο ..περίπου 13 3ωρες συναντήσεις
1ο τρίωρο: γνωριμία, εξηγήσεις, συμβόλαιο?
2ο τρίωρο: χωρισμός σε Ομάδες (3 ή 4), αναζήτηση θεμάτων, υποθεμάτων, ερωτημάτων
3ο τρίωρο: αποσαφήνιση ερωτημάτων. Πηγές
4ο τρίωρο: Πηγές. Εργαλεία έρευνας
5ο-11ο τρίωρο: Επιλογή δεδομένων από τις «πηγές», συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγγραφή τελικής έκθεσης
12ο τρίωρο: προετοιμασία φακέλου και παρουσιάσεων
13ο τρίωρο: παρουσίαση

Όλα τα βήματα της Ερευνητικής σας Εργασίας, καθώς και οι σκέψεις, οι παρατηρήσεις, οι προβληματισμοί και τα συναισθήματά σας

  • θα καταγράφονται στα προσωπικά σας Ημερολόγια
  • θα αποτυπώνονται σε Ημερολόγια της ομάδας σας  
  • θα αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και θα αυτό-αξιολογούνται από εσάς τους ίδιους και τις ίδιες.